วันเสาร์ ที่ 25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2560

วารสารประชาสัมพันธ์ แสดงแบบรายปี


วารสาร ปี 2560 วารสาร ปี 2559 วารสาร ปี 2558 วารสาร ปี 2557 วารสาร ปี 2556

AI e-News เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

  ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1.  ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และการส่งมอบงาน
2.SLIM & ISTA 2017 ประชุมวิชาการนานาชาติ โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. อาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน Food Focus Thaila...

AI e-News เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

 ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. คณาจารย์ และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์และรางวัลเกียรติยศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 51
2.Nestl? R&D Center (Pte) Ltd เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. University of Teramo ประเทศอิตาลี เข้...

AI e-News เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. รางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2558
2. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิต ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
3. โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื...

AI e-News เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. ภาควิชาเทคโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดงาน International Packaging Research Forum 2017, Asian Packaging Network (APN) General Meeting
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนา จำนวน 2 เรื่อง 1) Integration of Fundamental and Applied Research : Benefit and pitfalls ...

AI e-News เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดสัมมนาหัวข้อ Advanced Food Processing for enhancing Food and Nutrition Security
2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดสัมมนาหัวข้อ Managing microbiological food safety hazards in agricultural products<...

AI e-News เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. หน่วยวิจัย PIRUN มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสารให้ความหวานชนิด Isomalt
2. อาจารย์และนักศึกษา จาก Scholl of Food Science and Technology, Jiangnan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ บริษัท อายิโ...

AI e-News เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดการประชุมชี้แจงวิธีสรรหาและแผนงานการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรม...

AI e-News เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลถวายพวงมาลาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ...

AI e-News เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

 ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 ปี
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานสัมมนาบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2560 และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นราง...

AI e-News เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัล First Place The Oral Presentation Award
2. นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์คว้า 2 รางวัลชมเชย และรางวั...

AI e-News เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

 ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489
2. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

AI e-News เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. วันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 37 ปี และพิธีมอบรางวัลคนดีศรีอุตสาหกรรมเกษตร
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผ่านการคัดเลือกจาก โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
3. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการ “Biot F...

AI e-News เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

 ประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. งานแถลงข่าวโครงการ “ลิตเติล ฟอเรสต์ ปี 2 สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ”
2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดสัมมนาหัวข้อ “Microwave Assisted Thermal Sterilization (MAT)”
3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี...

AI e-News เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559
2. พิธีมอบทุนพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
3. กลุ่มผู้บริหารบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

AI e-News เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2. คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลราชวิถี (SRJ 02) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Food Innovation Center
3. สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชู...

AI e-News เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดแสดงผลงานวิจัยในงานการปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
2. ผลงาน Mangurt Cube ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน Thailand Food Innovati...

AI e-News เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. ทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศจากงานแข่งขันประกวด Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต
2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความย...

AI e-News เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น LIAISON PROFESSOR ของ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดแสดงผลงาน CassaSweet ผลิตภัณฑ์อาหารจากมันสำปะหลัง จากทีมนักวิจัย
3. เปิดผลสำเร็จงานวิจัยทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4 รายก...

AI e-News เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับรางวัลในงานการประชุมทางวิชาการ มก.
2. บรรยายพิเศษ เสวนาพิเศษ และนำเสนอผลงานบรรยาย ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร หัวข้อ “อุตสาหกรรมเกษตร 4.0”
3. โครงการสร้างความร่วมมือ...

AI e-News เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในงานโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 5 : AI KU-KCG Innovation Contest 2016
ภายใต้หัวข้อ “Concept : Healthy Value Chain”
2. ...

AI e-News เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวที่น่าสนใจของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ดังนี้
1. อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับโล่เชิดชูเกียรติ และ ร่วมออกบูธในงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2559 มก.
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ แด่ท่าน นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผู...

Customize

Theme Layout
Theme Skin
Color Examples