กรุณากรอกบัญชีผู้ใช้งานของท่านด้วยครับ


USERNAME :    
PASSWORD :    

×
 
     
 

โครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ ทิศทางการวิจัย และนโยบายการสนับสนุนงานวิจัย
22 เมษายน 2558


โครงการเสวนาพิเศษฯ หัวข้อ ความต้องการของผู้ให้ทุนภาครัฐ
10 เมษายน 2558


ความรับผิดชอบต่อการสอนและพัฒนาเนื้อหาการสอนให้ทันสมัย ฯลฯ 2555-2556


เสนอแนะ และข้อสังเกตในการทำหน้าทีในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร. สิรนุช ลามศรีจันทร์


การเตรียมตัวสาหรับการขอตาแหน่งทางวิชาการ
ศ.ดร. สิรนุช ลามศรีจันทร์
17 มกราคม 2558


การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์สืบศักดิ์ สนธิรัตน
27 พฤษภาคม 2557


การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและคณะวิชา
30 เมษายน 2558


การวางแผนพัฒนาคณะ/ภาควิชา โดย รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558


อบรมทักษะด้านการสื่อสาร หลักสูตร รู้เราขเข้าใจเขา การทำงานราบรื่น ความสำเร็จทวีคูณ


กระบวนการจัดการความรู้ พ.ศ.2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร


กระบวนการบริหารและจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ


การถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานวิจัยในต่างประเทศของนิสิต

 
   
 
 
กระทู้ หัวเรื่อง อ่าน ตอบ
[เจ้าของกระทู้ ] [21:58] 53 0
sarQgdUwLgyVPUoekU [เจ้าของกระทู้ OfdGQtXUIajl] [21:58] 63 0
ทดลองเพิ่มข้อมูลกระทู้ [เจ้าของกระทู้ พวกเรา อก.] [11:00] 422 1