ระบบจองออนไลน์
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS)
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา(QA)
ระบบวัสดุคงคลัง
ระบบจัดการความรู้ (KM)
รายงานการประชุมภายใน
รายงานการเงิน (ภายในคณะ)
แนวปฏิบัติการดำเนินงานภายใน
กฎระเบียบที่ควรรู้
ระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EFS)
ระบบประเมินหัวหน้าหน่วยงานคณะ
แนวคิดคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง อาคาร/สถานที่/ครุภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
แบบสอบถาม แผนยุทธศาสตร์ อก.
         
         
     
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (ภายใต้ระบบอินทราเน็ต)โดย   สำนักงานเลขานุการ   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   50   ถนนงามวงศ์วาน   แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร   10900
  หมายเลขโทรศัพท์  +66(02)-562-5000   หมายเลขภายใน   5136